Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MĂNG RI

 Địa chỉ: Xã Măng Ri - Huyện Tu Mơ Rông - Tỉnh Kon Tum 

 Số điện thoại: 0965726699 - Chủ Tich Ủy Ban Nhân Dân Xã