Thực hiện Công văn số: 369/UBND -GDĐT, ngày 19/02/2024 của Ủy Ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc mở các lớp xóa mù chữ trên địa bàn, triển khai thực hiện tiểu dự án 1 – Dự án 5: Đổi mới hoạt động, cũng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc ...